Regulamin sklepu

$1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kociol.co

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem kociol.co, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy kociol.co a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

$2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem kociol.co i obowiązuje od dnia 01.02.2018 r.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej kociol.co, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

4. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem kociol.co (zwany dalej Sklepem) jest firma: MYSZ Szymon Mofina, ul. Kościelna 4, 63-300 Kowalew, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 6080019676, REGON 363930048.

5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

7. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

8. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

$3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji konta.

2. Rejestracji konta można dokonać na stronie kociol.co.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. W przypadku gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może:

a) wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń lub do usunięcia skutków dokonanych naruszeń,

b) odmówić Rejestracji Użytkownika lub odmówić przyjęcia Zamówienia, jak też trwale usunąć Konto Użytkownika lub czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Konta – po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń.

c) w razie zamieszczenia treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje – wstrzymać publikację tych treści na stronach Portalu, usunąć te treści ze stron Portalu lub zablokować dostęp do nich.

8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

$4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kociol.co, dokonać wyboru towaru oraz także jego specyfikacji np. jego kolorystyki, rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie(tj. podać dane niezbędne do dostarczenia zamówionego Towaru, wybrać sposób płatności za zamówiony Towar oraz sposób jego dostarczenia), aż do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę”.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez e-mail lub telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: zamow@kociol.co.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Zamówienia w sklepie internetowym kociol.co można składać tylko za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie sklepu internetowego. Nie ma możliwości składania zamówienia poprzez telefon.

$5 Realizacja i wysyłka zamówienia

1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost,

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost z możliwością płatności przy odbiorze towaru.

c) dostawa własna

d) dostawa kurierem Raben

4. Koszty dostawy określone są w zakładce “Dostawa”.

5. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

7. Zamówienia z wybraną forma płatności “za pobraniem” realizowane są od momentu złożenia zamówienia.

8. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep kociol.co nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu.

10. Do każdego zamówienia Sklep dołącza dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT).

11. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

$6 Cena i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku kosztów dostawy wskazanym w zakładce “Dostawa”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6. Zamówienia złożone w sklepie internetowym kociol.co można opłacić na kilka sposobów:

a) Płatność przelewem bankowym.

b) Płatność online kartą płatniczą, kartą kredytową (Visa, MasterCard) realizowana za pośrednictwem systemu Przelewy24.

c) Płatność elektroniczna – (szybki przelew online) za pośrednictwem systemu Przelewy24.

d) Płatność elektroniczna – za pośrednictwem systemu PayPal.

7. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z góry: przelew na konto, płatności elektroniczne Przelewy24, PayPal wynosi 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Nieuiszczenie płatności w tym terminie powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

$7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu lub adres mailowy: zamow@kociol.co. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy), jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w przesłanym oświadczeniu.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Klient powinien odesłać rzecz wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11. Sklep Internetowy kociol.co nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

$8 Reklamacje

1. Sklep kociol.co jako Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy, na adres mailowy: zamow@kociol.co lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar, dołączając do niego swoje dane kontaktowe, dowód zakupu i dokładny opis reklamacji.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy kociol.co wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.

7. Sklep kociol.co nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

$9 Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy kociol.co.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

$10 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt